Intervju med vår sexolog Eva Mossberg


10 mars, 2023

Att värna om socialt utsatta människor har alltid varit en hjärtefråga för mig. Det en ynnest att få bli insläppt i människors allra hemligaste rum och jag känner en stor vördnad och respekt inför det. Oavsett vem som står framför mig, alltid bemöta med respekt och utifrån allas lika värde och rättigheter. För de flesta är sexualitet en stor källa till glädje och njutning. Ändå blir det ofta en ickefråga när vi av olika skäl behöver söka sjukvård/stöd inom kommun och socialtjänst. Oavsett vad sexualiteten betyder för var och en av oss, är det en del av att vara människa.


För mig som sexolog på LARO Sund är kanske den främsta tillgången i mötet med drogberoende personer förmågan till flexibilitet. Att kunna hantera uppkomna frågor/problem där och då är ofta en förutsättning för att kunna vara till någon hjälp. Tidiga barnmorske- och sexologinsatser är speciellt viktiga för att förebygga, upptäcka och behandla sexuell ohälsa. I mitt uppdraget ingår det bl.a. att informera om sexualitet, normala kroppsliga sexuella funktioner, sexuella dysfunktioner, lust och relation- och samlivssvårigheter. Våra gravida kvinnor följs under hela graviditeten av barnmorskorna i Ambulatoriegruppen på Malmös Universitetssjukhus men jag finns där också som en extra barnmorskeresurs, genom att stötta och svara på frågor som rör deras hälsa. Det är tämligen vanligt att det finns en underliggande rädsla om att förstört sin kropp under missbruket. Det kan finnas en oro att inte kunna leva upp till olika förväntningar på hur en kvinna eller man ska vara eller bete sig, eller som älskare eller älskarinna i nyktert tillstånd. Tidigare sexuella problem eller obearbetade sexuella trauman kan leda till att sex blir något problematiskt och skamfullt. Vissa kan ha svårt att njuta av intimitet, närhet och sex i en missbruksfri relation. Obearbetade sexuella svårigheter och/eller erfarenheter kan öka risken för återfall. Sexologiska insatser blir därför också en viktig faktor i att förhindra sidomissbruk och/eller återfall.


Under våren 2022 startade jag och kuratorn Karin Ahlberg på LARO Sund Ramlösa upp ett pilotprojekt ”Gruppsamtal kring kärlek – sex och relationer”. Syftet var att ge deltagarna en möjlighet att dela varandras erfarenheter kring just dessa teman, bl a få prata om skuld- och skamkänslor och utmana olika tabun kring dessa ämnen. Av vad som framkommit i våra utvärderingar så har gruppsamtalen varit uppskattade och tanken är att gruppsamtalen även ska starta upp i Malmö under våren 2023.
Det är drygt 30 år sen jag blev leg. barnmorska och jag har hunnit arbetat inom alla genrer inom mitt skrå. År 2015 tog jag en masterexamen i sexologi och jag har även studerat emotionellt fokuserad parterapi. Sedan hösten 2021 arbetar jag inom Prima Vård AB. Till största delen är jag verksam inom Barnmorskemottagningarna Mama Mia på Gustavslund och i Malmö. Varannan vecka arbetar jag en dag på LARO Sund i Ramlösa och en dag på LARO Sund i Malmö.